+982188870249_50

تهاتر با ما

تهاتر با ما

مالکین و سازندگان محترم که جهت شروع و یا اتمام پروژه خود نیاز به سرمایه جهت هزینه پروانه ساختمانی و نیز تأمین مصالح ، متریال ، تجهیزات و اجراء مراحل مختلف ازقبیل اسکلت ساختمان و یا مراحل نازک کاری را دارند، این گروه با افتخار آمادگی کامل دارد تا در ازاء دریافت واحدهای احداثی و یا خارج از پروژه ، سرمایه مورد نیاز و یا متریال و ساخت و اجرای پروژه را برعهده گیرد.